Storno podmínky a storno formulář

A. Storno podmínky

Úvod

Spotřebitelé mají právo na odstoupení od smlouvy podle následujících ustanovení, přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti:

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezme nebo převzala poslední zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (INAVENSA Service UG (haftungsbeschränkt) , Industriestr. 19, 90441 Norimberk, Německo) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme).peníze vám vrátíme okamžitě, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte doklad o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že ke ztrátě hodnoty došlo v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vyloučení nebo předčasné uplynutí práva na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které je zjevně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele.

Související/financované transakce

Pokud tuto smlouvu financujete prostřednictvím půjčky a později ji zrušíte, nejste již vázáni ani smlouvou o půjčce, pokud obě smlouvy tvoří ekonomický celek. To je třeba předpokládat zejména tehdy, pokud jsme současně vaším věřitelem nebo pokud váš věřitel využívá naší spolupráce při financování. Pokud nám v okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží již vznikl nárok na půjčku, vstupuje váš věřitel do našich práv a povinností z financované smlouvy ve vztahu k vám s ohledem na právní důsledky odstoupení od smlouvy nebo vrácení zboží. To neplatí, pokud je předmětem této smlouvy nabytí finančních nástrojů (např. cenných papírů, deviz nebo derivátů). Pokud se chcete smluvnímu závazku co nejvíce vyhnout, využijte svého práva na odstoupení od smlouvy a odstoupit od smlouvy o půjčce, pokud vám právo na odstoupení od smlouvy náleží i v tomto případě.

Obecné pokyny

1) Vyvarujte se poškození nebo znečištění zboží. Zboží nám prosím vraťte v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi součástmi obalu. V případě potřeby použijte ochranný vnější obal. Pokud již nemáte původní obal, použijte vhodný obal, který zajistí dostatečnou ochranu před poškozením při přepravě.
2) Zboží nám prosím nevracejte k vyzvednutí.
3) Upozorňujeme, že výše uvedené body 1-2 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

B. Storno formulář

Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a vraťte tento formulář.

Na

INAVENSA Service UG (haftungsbeschränkt)
Industriestr. 19
90441 Nürnberg
Německo

Telefon: +49-911-28500666
Fax: +49-911-38458731
E-mail: service@scooter-zentrale.de

Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mezi mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno dne (*) ____________ / obdrženo dne (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze u oznámení v papírové podobě)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte